Hachi

77 tekstów – auto­rem jest Hachi.

Wy­pada bać się ciem­ności, ale mnie prze­raża jas­ność. Światło, które ośle­pia i sta­wia za na­mi cienie. Śledzi każdy nasz ruch i każde pot­knięcie. Jas­ność, która po­każe nam wiele ścieżek i karze wy­bierać. W ciem­ności za to idziesz tam, gdzie czu­jesz, że po­winieneś być. W końcu jes­teś sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 kwietnia 2013, 11:52

Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem jest noc­ne niebo. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 19 marca 2013, 20:08

Szu­kamy wiary po całym świecie, próbując zna­leźć ją w mądrych słowach, w szum­nych ideach. Niektórzy kur­czo­wo trzy­mają się Bo­ga, in­ni czczą naukę i postęp. Próbu­jemy uwie­rzyć w co­kol­wiek, na­dać życiu sens za wszelką cenę. Pochłonięci tym bez reszty nie widzi­my naj­pros­tszej praw­dy. To my, ludzie. Coś, w co war­to uwie­rzyć było zaw­sze w nas, zaw­sze było blisko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2012, 19:21

Jes­tem aniołem,
o skrzydłach wiel­kości twych dłoni.
Jes­teś człowiekiem,
o wiele świętszym ode mnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 grudnia 2012, 18:38

Na ob­raz i po­dobieństwo Bo­ga przes­ta­niemy kiedyś istnieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2012, 10:30

"Cza­sami sny się spełniają" mówisz z uśmiechem,
nie wiedząc, że miewam je­dynie koszmary. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2012, 00:03

Praw­dzi­wa świętość - nie wśród niebiańskich sze­regów, lecz na Ziemi być aniołem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2012, 19:41

Dwójca

Spa­damy, trzy­mając siebie mocno.
Ob­dziera­my się ra­zem z indywidualności,
próbując po­godzić to kim jesteśmy
z tym kim się stajemy.
W złości, w cier­pieniu znaj­du­jemy radość
te­go sa­mego bólu.
Sta­jemy przed sobą bez ma­sek piękna,
pragnąc szcze­rości niedoskonałości.
Wspólnie dzielo­ne grzechy uświęcają
naszą zgniłą duszę.
Sta­jemy się niez­nośnie real­ni,
niena­macal­nie wy­pełnieni sobą. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 kwietnia 2012, 19:24

Nieistnienie

Żyje przeszłością,
której nikt nie pamięta,
ale istniała.
Ocieram się o przyszłość,
której nikt nie do­wie­rza,
ale może być prawdą.
Prze­bywam te­raz,
nie do końca gdziekol­wiek będąc,
więc czy jes­tem naprawdę? 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 1 kwietnia 2012, 15:39

Po­winieneś już wie­dzieć, że kru­ki nie zdradzają ta­jem­nic. Nie poz­nasz Praw­dy, jeśli sam siłą nie wtar­gniesz do ich strażnic. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lutego 2012, 21:09

Hachi

Zawsze gubię się w słowach, kiedy chodzi o mnie. Enneagram: 4w5 "Wszystko się powtarza. Dopasowujemy się do zużytych formułek, uczymy się jak idioci już dawno wykutych ról." Mój blog: http://blednyognik.blogspot.com/ Wszystkie moje myśli to, cóż.. moje myśli. :) Więc nie zabierać, jeśli łaska.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hachi

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 grudnia 2014, 15:06mill sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kaś al­terna­tywa. [...]